Strefa video

Jesteś tutaj: Start / Program wychowawczy

Program wychowawczy

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ

SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

NA ROK SZKOLNY

2016/2017

 

 

 

 

Podstawy prawne.

 

Założenia i koncepcja programu wychowawczego wynika z następujących podstaw prawnych:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013.(Dz.U Nr 228 poz 1487) w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Ustawa o działach administracji rządowej

 • Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 • Program polityki prorodzinnej państwa

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Konstytucja RP ( art. 48,53,54,70,72 )

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka

 • Konwencja o Prawach Dziecka

 • Karta Nauczyciela – ustawa z dn. 26 stycznia 1982r

(Dz.U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

 

 

Podstawa opracowania programu wychowawczego.

 

Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, moralnym, estetycznym i fizycznym.

Mając na uwadze to, że szkoła jest instytucją wspomagającą rodzinę w dziele wychowania dziecka, przekazujemy wiedzę nasyconą takimi wartościami, które umożliwiają ukształtowanie odpowiedniej postawy życiowej wychowanków.

W naszej szkole:

 • zapewniamy uczniom opiekę i poczucie bezpieczeństwa,

 • wychowanie w świadomości i poszanowaniu praw człowieka

 • stwarzamy życzliwy klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka,

 • wpływamy na prawidłowe postawy wobec siebie, szkoły, społeczeństwa i środowiska naturalnego,

 • pomagamy rozwinąć samodzielność, poczucie obowiązku i odpowiedzialność poprzez indywidualną i grupową działalność szkolną uczniów,

 • wdrażamy do zasad porozumiewania się przy jednoczesnej obronie własnych argumentów.

Program wychowawczy to wynik propozycji:

 • uczniów,

 • rodziców,

 • nauczycieli,

które zostały zebrane na podstawie przeprowadzonych z nimi rozmów .

 

 

Założenia ogólne programu.

 

Wychowanie, nauczanie i kształcenie to integralne elementy edukacji szkolnej oparte
na zasadach zawartych w ustawie o systemie oświaty.

Uwzględniając uniwersalne zasady etyki i systemu wartości za nadrzędny cel programu wychowawczego szkoły przyjęliśmy rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata w XXI wieku.

Szkoła w swej pracy wychowawczej zmierzać będzie do tego, aby jej uczniowie:

 • znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym
  i duchowym);

 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

 • mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji szkolnej;

 • stawali się coraz bardziej samodzielni i dojrzali w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętność łączenia dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych;

 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze do rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu szacunku dla dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu;

 • przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i szacowania ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
  i uczniów.

Rozdział I

Cele wychowawcze szkoły.

 

1. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczucia konieczności nieustannego rozwoju zawodowego i społecznego w aspekcie dobra osobistego i publicznego.

2.Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej i w państwie) ze szczególnym uwzględnieniem współudziału w rozwoju własnego regionu.

3.Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności, szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości humanistycznych.

4.Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i pozaszkołą, ale również za planowanie swojej przyszłej kariery.

5.Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu.

6.Budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski.

7.Kształtowanie postaw proeuropejskich, wychowanie proeuropejskie.

8.Organizacja czasu wolnego.

9.Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami środowiska lokalnego.

10. Aktywna współpraca z rodzicami.

 

 

 

 

Rozdział II

Tematyka godzin z wychowawcą realizowanych

w poszczególnych klasach.

 

Klasy I

 1. Zajęcia adaptacyjno – integracyjne.

 2. Bezpieczna szkoła.

 3. Grupa rówieśnicza.

 4. Poczucie własnej wartości.

 5. Agresja w szkole.

 6. Poznajemy swoje sposoby zachowania się w aspekcie agresji.

 7. Formy agresji (fizyczna, werbalna).

 8. Profilaktyka agresji w szkole.

 9. Zapobieganie agresji w szkole. Relacja nauczyciel – uczeń.

 10. Dbamy o własne i cudze poczucie bezpieczeństwa.

 11. Osobowość człowieka a wykonywany zawód.

 12. Problem uzależnień wśród młodzieży (dopalacze, środki psychoaktywne, narkomania).

 13. Wolni od uzależnień.

 14. Znaczenie słowa patriotyzm.

 

Klasy II

 1. Grupa szkolna, rówieśnicza.

 2. Jak postrzegam siebie, jak innych?

 3. Obraz samego siebie na tle grupy.

 4. Wagary – przyczyny i ogólny zarys zjawiska.

 5. Charakterystyka substancji uzależniających i symptomy ich użycia.

 6. Nikotynizm – nałóg czy przyzwyczajenie?

 7. Źródła uzależnień – papierosy, alkohol ,narkotyki i dopalacze.

 8. Formy uzależnień od alkoholu.

 9. Asertywność – umiejętność mówienia NIE.

 10. Moja przyszła kariera zawodowa…

 11. Własne możliwości i predyspozycje związane z przyszła posadą.

 12. Jestem Europejczykiem.

 

 

Klasy III i IV

 1. Moja przyszłość zawodowa.

 2. Stres a motywacja do pracy

 3. Rola przyjaźni, przyjaciół w życiu każdego człowieka.

 4. Złość, poczucie winy, wstyd.

 5. Wizualizacja – praca wyobraźni.

 6. Moje marzenia na przyszłość.

 7. Komunikacja w grupie rówieśniczej.

 8. Komunikacja – przełamywanie barier komunikacyjnych.

 9. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 10. „Kultura słowa”, kogo ona dotyczy?

 11. Grupy nieformalne.

 12. Zapobieganie HIV/AIDS.

 13. „Mieć czy być” – o to jest pytanie.

 14. Emigracja młodzieży z Polski – prawo każdego Polaka?

 15. Skutki ingerencji polityki w życie człowieka.

 16. Uchodźcy, problem czy szansa dla Polski?

 

  

 

Rozdział III

Działania na rzecz poprawy zachowania uczniów

 

 1. Nowelizowanie zapisów w statucie szkoły w zakresie działań pedagogicznych dotyczących obowiązków, praw, kar i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

 2. Ustalanie zasad wspólnego bycia w grupie, klasie i pracowni.

 3. Warsztaty na temat zachowań w szkole i poza szkołą.

 4. Organizowanie zajęć warsztatowych na temat:

 • Komunikacji,

 • Agresji i przemocy,

 • Tolerancji,

 • Integracji i adaptacji uczniów klas pierwszych

 • Umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji

 • Negocjacji i mediacji.

 1. Działalność Szkolnego Zespołu Wychowawczego w rozwiązywaniu problemów uczniów z uwzględnieniem działań interwencyjnych oraz tworzeniem kontraktów wychowawczych.

 2. Tworzenie zespołów rówieśniczych w celu pomocy uczniom mającym problemy
  w nauce.

 3. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi takimi jak:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Policja

 • Straż Miejska

 • Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
  „Powrót z U”

 • Kuratorzy Sądowi

 • Mediatorzy Sądowi

 1. Angażowanie młodzieży w działalność charytatywną, wolontariat, udział
  w konferencjach, szkoleniach, akcjach szkolnych i pozaszkolnych.

 2. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz materialne dla uczniów z trudnościami rodzinnymi i ekonomicznymi.

 3. Monitorowanie sytuacji uczniów wagarujących.

 4. Zachęcanie rodziców do większego zaangażowania w proces wychowawczy uczniów poprzez zwiększenie ilości informacji na temat zachowań młodzieży oraz osób
  i miejsc do których mogą się zwracać o pomoc dla siebie i swoich dzieci.

 5. Nagradzanie i wyróżnianie pozytywnych zachowań uczniów.

 

 

 

Rozdział IV

Imprezy i uroczystości szkolne, akcje

podejmowane i przeprowadzane przez uczniów.

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września

 2. Dzień Chłopaka - 30 wrzesień

 3. Dzień Edukacji Narodowej - 14 październik

 4. Dzień Papieża Jana Pawła II - 16 październik

 5. Święto Zmarłych – czczenie pamięci zmarłych - 1 listopad

 6. Święto Niepodległości - 11 listopad

 7. Andrzejkowe tradycje - 30 listopad

 8. Dzień walki z AIDS - 2 grudzień

 9. Mikołajki - 6 grudzień

 10. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - 10 grudzień

 11. Wigilie klasowe - grudzień

 12. Studniówka - luty

 13. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia

 14. Walentynki - 14 luty

 15. Zabawa karnawałowa dla dzieci ze świetlicy - luty

 16. Europejski Dzień Wiosny - 21 marzec

 17. Międzynarodowy Dzień Teatru - 27 marzec

 18. Dzień Ziemi - 22 kwiecień

 19. Dzień Kultury, Oświaty, Ksiązki i Prasy - 5 maj

 20. Dzień Dziecka - 1 czerwiec

 21. Olimpiada Techniki Samochodowej - cały rok

 22. Dzień przedsiębiorczości - II semestr

 23. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły - czerwiec

 24. Zakończenie roku szkolnego - czerwiec

  

 

Rozdział V

Samorządność uczniów.

 

Najwyższą władzą samorządności szkolnej Samorząd Uczniowski.

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo
  w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,

 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę,

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

 • przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniowskich, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa ogółu społeczności uczniowskiej,

 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, a także dbałość o bezpieczeństwo w szkole,

 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac
  na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społeczno - użytecznych w środowisku,

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

 • rozstrzyganie sporów między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły
  lub Radzie Pedagogicznej,

 • dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię uczniów i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

 

 

Uprawnienia Samorządu Szkolnego obejmują:

 • przedstawianie propozycji do planu wychowawczego szkoły, wynikających z potrzeb zainteresowań uczniów,

 • wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,

 • wykonanie gazetki szkolnej, korzystanie z radiowęzła, apeli w celu informowania uczniów o swojej działalności,

 • współdecydowanie o przyznaniu uczniom stypendiów, nagród oraz innych form pomocy materialnej,

 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,

 • udział przedstawicieli (z głosem doradczym) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dotyczących spraw opiekuńczych i wychowawczych,

 • wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

 • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli samorządu szkolnego w Radzie Szkoły,

 • dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

  

Rozdział VI

Prawa i obowiązki ucznia.

 

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

3) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

4) swobody wyrażaniu myśli i przekonań,

5) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów zgodnych za szkolnym systemem oceniania,

6) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

7) odpoczynku w czasie przerw między lekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

8) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,
na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

10) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

11) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

12) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających na terenie szkoły,

14) prawo odwołania się od oceny z zachowania i z przedmiotu w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.

15) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

16) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

 

 

 

 

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. do systematycznego uczęszczania w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

 2. godnie reprezentować szkołę,

 3. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

 4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

 5. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

 6. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa,

 7. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone szkole w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.

 8. nie używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych,

9) noszenia stosownego stroju szkolnego dziennego oraz galowego na uroczystościach szkolnych.

 

  

 

Rozdział VII

Nagrody i kary.

 

Nagrody.

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

  • pochwałę na forum klasy,

  • pochwałę na forum szkoły,

  • dyplom uznania,

  • list pochwalny skierowany do rodziców,

  • nagrodę rzeczową (książkę),

  • statuetkę szkoły (na koniec ostatniego roku nauki)

Za szczególne osiągnięcia na terenie szkoły (np.: działalność sportową, pracę społeczną) uczniowie mogą na wniosek nauczyciela otrzymać dodatkową nagrodę rzeczową.

 

Kary

Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie statutu szkolnego, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji i instytucji upoważnionych do wydawania odpowiednich zarządzeń odnoszących się do życia szkolnego, naruszania przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi orzeczeniami.

Kara może być udzielona w następującej formie:

  • ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,

  • upomnienie udzielone przez nauczyciela uczącego w klasie lub nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy z wpisem do dziennika lekcyjnego,

  • nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego,

  • upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły (wpis do dziennika lekcyjnego),

  • zawieszenie uczestnictwa we wspólnych dla klasy lub szkoły imprezach, wyjściach,
   np. do kina czy teatru, wycieczkach w zamian za obowiązek bycia w tym czasie
   w szkole i wykonywania powierzonych czynności (wcześniej ustalonych przez wychowawcę, pedagoga, dyrektora szkoły lub przedstawicieli Szkolnego Zespołu Wychowawczego),

  • praca na rzecz szkoły, np. w sytuacji, gdy uczeń celowo lub bezmyślnie nie dba
   o porządek w szkole lub klasie,

  • kara finansowa za zniszczenie mienia klasowego lub szkolnego (uczeń, który dopuścił się zniszczenia mienia naprawia lub odkupuje część lub całość zniszczoną przy całkowitym zaangażowaniu rodziców lub opiekunów prawnych),

  • nagana Rady Pedagogicznej z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły,

  • przeniesienie do innej klasy

  • wydalenie ze szkoły.

 

 

Rozdział VIII

Wychowanie obywatelskie.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w naszej szkole traktowane jest jako wartość
o podstawowym znaczeniu. Dlatego zadaniem wszystkich nauczycieli jest budzenie
w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, a w szczególności społeczności lokalnej
i państwowej. Postawy obywatelskie i patriotyczne kształtowane są poprzez:

       Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa. Zapoznanie się z pracami Urzędu i Rady Miasta.

 • Udział w uroczystościach patriotycznych, akademiach, wyjścia do miejsc pamięci.

 • Realizacja projektów edukacyjnych, których elementem jest poznanie zakresu czynności samorządu lokalnego.

       Uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości
o jej dobre imię.

       Rozwijanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i zespołowego działania
na rzecz społeczności lokalnej, regionu i państwa.

      Ukazanie wzorca państwa prawego, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych, odniesionego do dobra wspólnego.

       Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, wpisanie ich do tradycji szkoły.

       Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o zasadach ustroju RP do interpretacji wydarzeń z życia publicznego.

       Zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z natury człowieka ( prawa do życia i godnej śmierci ) oraz z faktu bycia obywatelem RP.

       Kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. w zespole klasowym, samorządzie uczniowskim).

       Przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu i Polski poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

       Znajomość praw i obowiązków obywatelskich, Konstytucji Rzeczypospolitej, Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Karty Praw Rodziny,

       Poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych oraz szkolnych.

 • Wykonywanie dekoracji, kronik, gazetek ściennych, plansz i plakatów.

 • Audycje tematyczne prezentowane przez szkolny radiowęzeł.

       Aktywnie przeciwdziałanie złu i tendencjom patologicznym.

 

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami.

 

Rodzice naszych uczniów współdecydują w sprawach nauczania i wychowania w szkole, uczestniczą w programowaniu pracy naszej szkoły i projektowaniu jej rozwoju.

Formy współpracy z rodzicami:

  1. Zebrania rodzicielskie.

  2. Przekazywanie informacji na temat problemów związanych z wiekiem rozwojowym oraz sposobów radzenia sobie z nimi lub propozycji działań w sytuacjach zagrożeń.

  3. Zapraszanie rodziców na konferencje lub spotkania dotyczące tematycznie spraw wychowawczo – opiekuńczych.

  4. Angażowanie rodziców w działania w sferze życia kulturalnego i realizacji programu wychowawczego, np:

- impreza integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych

- wymiany uczniowskie z innymi krajami

- uroczystości pożegnania absolwentów szkoły.

  1. Wsparcie pedagogiczno – psychologiczne oraz materialne w sytuacjach problemów rodzinnych i ekonomicznych.

  2. Udział rodziców w Radzie Rodziców.

  3. Pozyskiwanie opinii, uwag i spostrzeżeń w zakresie realizacji programów: edukacyjnego, wychowawczego, profilaktyki poprzez dyskusje, udział w ankietach.

  4. Za szczególne zaangażowanie w organizację i życie szkoły rodzice uczniów otrzymują dyplomy, podziękowania lub statuetkę szkoły.

 

 

Rozdział X

Postępowanie w przypadku dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

  1. W przypadkach uczniów z problemami zdrowotnymi mającymi wpływ na naukę:
   - organizowany jest indywidualny tok nauczania,
   - uczniowie z wadą wzroku:

- miejsca bliżej tablicy,

- możliwość zaliczenia materiału ustnie (odpowiedź)

- uczniowie z wadą słuchu:

- siedzenie bliżej nauczyciela po stronie ucha lepiej słyszącego

- możliwość zaliczania materiału pisemnie

2. W przypadku uczniów z opiniami z PPPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii:

- zapoznanie z opinią nauczycieli uczących przez wychowawcę, którzy dopasowują sposoby nauki do zaleceń na opiniach

- organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych na terenie szkoły lub kierowanie do poradni,

 3. W przypadku ucznia, który opuścił się w nauce z powodu wysokiej absencji lub innych problemów osobistych:

- po skontaktowaniu się z rodzicami lub opiekunami prawnymi, nauczyciel przedmiotu daje możliwość nadrobienia materiału ustalając zakres materiału i terminy (sytuacja taka jest nadzorowana przez wychowawcę i pedagoga),

- uczeń może skorzystać z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez nauczyciela przedmiotowego, wychowawcę lub pedagoga szkolnego,

- uczeń i jego rodzic lub opiekun prawny otrzymują wsparcie pedagogiczno – psychologiczne oraz materialne (jeżeli istnieje taka potrzeba) 

 

 

 

 

 

Ewaluacja programu wychowawczego szkoły

 

1. Analiza przeprowadzonych badań ankietowych

2. Rozpoznanie sytuacji wychowawczych

3. Opinia rodziców oraz środowiska lokalnego

4. Obserwowanie postępów

5. Dokonywanie oceny przez grono pedagogiczne i uczniów